Почетна страна arrow Дешавања arrow Повеља arrow Откупљена целокупна књижевна продукција

COBISS каталог

Пратите нас...

За тинејџере

Откупљена целокупна књижевна продукција
Значај и рафинираност књижевне продукције једног издавача може се мерити и процентом откупљених књига од стране Министарства културе. Према том параметру, Издавачка делатност Народне библиотеке "Стефан Првовенчани" Повеља на убедљив начин потврђује статус озбиљног издавача малих размера али великог значаја, јер је ове године на конкурсу Министарства за откуп књига прошла целокупна наша прошлогодишња продукција.

По­ред два­на­ест пе­снич­ких на­сло­ва, ме­ђу ко­ји­ма су и књи­ге Рад­ми­ле Ла­зић, Ни­ко­ле Вуј­чи­ћа, Зла­те Ко­цић, Нена­да Јо­ва­но­ви­ћа, Ни­ко­ле Жи­ва­но­ви­ћа и дру­гих, по­сред­ством от­куп­не про­це­ду­ре би­бли­о­те­ке ши­ром Ср­би­је мо­ћи ће да до­ђу и до књи­га са кри­тич­ким тек­сто­ви­ма Од сти­ха до сти­ха, Ми­хај­ла Пан­ти­ћа, есе­ја о по­е­зи­ји и пе­сни­ци­ма Скри­ве­ни по­сао, Ми­ро­сла­ва Мак­си­мо­ви­ћа, као и до збор­ни­ка књи­жев­но-те­о­риј­ских ра­до­ва о по­е­зи­ји Пе­тра Цвет­ко­ви­ћа, до­бит­ни­ка ,,Жич­ке хри­со­ву­ље“ 2014. го­ди­не – Пе­тар Цветковић,  пе­сник.

28. мај 2015.
 
 
© 2018 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750